Oblak tačaka i dizajn

Važno je razumeti da oblak tačaka ne može biti u bilo kom obliku automatski preveden u CAD model. Automatska Cloud2CAD konverzija za sada je samo mit. Zajedno sa razvojem računara, rastu i mogućnosti softvera, ali novi algoritmi, bar za sada, samo skraćuju vreme potrebno za ručno izvođenje serije operacija. Interpretacija oblaka tačaka i dalje zahteva aktivno učešće čoveka - operatera, bar u oblasti mašinstva.     http://www.3deling.com/point-cloud-in-a-design-workflow/ ...
Read More

Kontrola geometrije velikih objekata na osnovu oblaka tačaka dobijenog fotogrametrijom

Fotogrametrija je tehnika kojom se dobijaju geometrijske karakteristike objekta na osnovu serije mernih fotografija. Fotogrametrijski merni sistem sastoji se od DSLR fotoaparata sa odgovarajućom optikom, referentnih mernih tačaka (kodiranih i nekodiranih), referentnih mernih krstova, referentnih mernih letvi i kompjutera visokih performansi sa odgovarajućim softverom. Merna oprema je mobila i robustna. Industrijska fotogrametrija zahteva da referentni objekti (referentne merne letve) b...
Read More

Merenje pomeranja, deformacija i ugiba

Pod deformacijom podrazumevamo polje pomeranja koje predstavlja razliku položaja tačaka u deformisanoj i nedeformisanoj konfiguraciji. Konfiguracija je skup položaja svih tačaka tela u nekom trenutku vremena. Konfiguracija u početnom vremenskom trenutku naziva se referentna ili nedeformisana konfiguracija, dok se konfiguracija koju telo zauzima u posmatranom trenutku vremena naziva se tekuća ili deformisana konfiguracija. Deformaciju izazivaju spoljašnja opterećenja (koncentrisane, površinske i ...
Read More

Rekonstrukcija geometrije alata

Bez postojanja tehničko-tehnološke dokumentacije i CAD modela razvoj proizvoda i modeliranje celokupnog životnog ciklusa proizvoda je nezamislivo u savremenim uslovima. Međutim, vrlo često se nalazimo u situaciji da tehničko-tehnološku dokumentaciju nemamo ni za opremu ili delove opreme koja se haba pa je potrebno održavati ili ponovo praviti. Problem posebno postaje složen kada treba napraviti površine složenog oblika (engl. free form surfaces). Tradicionalne metode podrazumevale su pravljenje ...
Read More