Fotogrametrija

Fotogrametrija je tehnika kojom se dobijaju geometrijske karakteristike objekta na osnovu serije snimljenih fotografija.  Merenje položaja tačaka optičkim mernim metodama zasniva se na upotrebi referenih mernih tačaka. Određivanje njihovog položaja u različitim konfiguracijama, kod merenja statičkih deformacija, stiče se jasna predstava o karakteru i veličini deformacije posmatranog objekta.