Besplatni softver za metrologiju

Nemačka firma GOM je lider u oblasti optičke industrijske metrologije.

GOM 3D skeniranje

 

Da bi osigurali tačnost industrijskih merenja, softver GOM Inspect softver su testirale i verifikovale instuticije NIST i PTB. Procena tačnosti softvera je izvršena poređenjem rešenja koja se dobijaju softverom sa referentnim podacima. Softver je svrstan u kategodiju 1 – kategoriju sa najmanjim mernim devijacijama.